Regulamin biblioteki – A

Regulamin organizacyjny biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
w Gorzowie Wielkopolskim

I Zadania biblioteki:

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą
  w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza, które rozwijają ich potrzeby
  i zainteresowania.
 2. Biblioteka jest ośrodkiem edukacji czytelniczej.
 3. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów.
 4. Biblioteka służy nauczycielom w doskonaleniu pracy oraz w pracy
  dydaktyczno-wychowawczej.
 5. Biblioteka udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.

II Organizacja biblioteki szkolnej:

 1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, którego zadania są ujęte w statucie szkoły, przydziale czynności i w planie pracy biblioteki.
 3. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb jej użytkowników.
 4. W zbiorach biblioteki szkolnej znajdują się wszelkie materiały pomocnicze do pracy dydaktyczno-wychowawczej (podręczniki programy szkolne i pomoce multimedialne), lektury obowiązkowe i uzupełniające, książki dla dzieci i młodzieży, czasopisma („Junior”, „Kumpel”), kąciki tematyczne oraz gry planszowe.

III Finansowanie wydatków:

 1. Wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły,

Działalność biblioteki może być finansowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

IV Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

 1. Praca organizacyjno-technicza.

– planowanie swojej pracy w bibliotece szkolnej (stworzenie ramowego planu pracy biblioteki, w którym uwzględniamy najważniejsze imprezy czytelnicze),

– składanie semestralnego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

– współpraca z księgowością szkoły oraz uczestniczymy w projektowaniu wydatków na rok kalendarzowy,

– prowadzenie dokumentację biblioteczną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– gromadzenie zbiory biblioteczne oraz prowadzimy ich ewidencję,

– dbanie o wygląd i stan naszych zbiorów,

– tworzenie informacyjnej gazetki bibliotecznej,

– wydzielenie i prowadzenie księgozbioru podręcznego,

– dbamy o wystrój, czystość i porządek w bibliotece.

 1. Praca pedagogiczna:

– udostępnianie zbiorów naszej biblioteki uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły,

– rozwijanie wrażliwość kulturowej i społecznej naszych czytelników,

– rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

– doradzanie w wyborze materiału czytelniczego,

– promowanie czytelnictwa oraz pogłębianie u uczniów nawyku czytania
i uczenia się,

– tworzenie warunków do poszukiwania, selekcji i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł,

– umożliwianie i stwarzanie warunków do korzystania z technologii informacyjnej
w Internetowym Centrum Multimedialnym, które znajduje się w bibliotece szkolnej,

– wspomaganie pracy uczniów przy stanowiskach komputerowych,

– prowadzenie statystyki czytelnictwa wśród uczniów i klas,

– organizowanie różnych formy czytelnictwa („Godzinka dla książki”, „Ja czytam”, lekcje biblioteczne, warsztaty biblioteczne, konkursy biblioteczne),

– współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz z innymi bibliotekami,

– dokształcanie się i doskonalenie swojego warsztatu pracy.

 

Prawa i obowiązki czytelników biblioteki szkolnej

(„Kodeks Miłośników Książek”) :

 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są wszyscy uczniowie, nauczyciele
  i pracownicy szkoły.
 2. Czytelnicy wypożyczają książki osobiście i są za nie odpowiedzialni.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni
  lub krótszy. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może prosić bibliotekarza o przedłużenie (tzw. prolongatę).
 4. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres świąt oraz ferii zimowych i letnich (wakacje).
 5. Wypożyczanie książek na okres świąt oraz ferii zimowych i letnich odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących
  wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki.
 6. Zasady wypożyczeń na okres świąt oraz ferii zimowych:
   warunkiem wypożyczenia książki jest terminowy zwrot wszystkich wcześniej
  wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej,
   czytelnik może wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodnie,
   książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu tuż przed przerwą świąteczną bądź przed feriami.
   termin zwrotu wypożyczonych na ten okres książek upływa w pierwszym tygodniu
  powrotu do szkoły; niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych
  wypożyczeń, aż do czasu uregulowania zaległości w bibliotece,
   w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji
  obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki
 7. Zasady wypożyczeń wakacyjnych:
   warunkiem wypożyczenia książki jest terminowy zwrot wszystkich wcześniej
  wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej,
   czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy,
   nie dotyczą uczniów klas VIII,
   książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu
  klasyfikacji
   termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu
  września; niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych
  wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece,
   w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji
  obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki
 8. Wypożyczoną książkę należy szanować. Należy również szybko ją obejrzeć
  i zwróć uwagę na ewentualne uszkodzenia pokazując je bibliotekarzowi.
 9. Zgubioną książkę należy odkupić lub przynieść inną wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Każdy uczeń może korzystać z książek i czasopism w czytelni, wpisując
  się jednocześnie do „Zeszytu Odwiedzin”.
 11. Trzy tygodnie przed końcem roku każdy czytelnik zwraca wypożyczone książki
  do biblioteki.
 12. W bibliotece nie wolno pić, jeść, ani używać telefonu.
 13. W bibliotece zachowujemy się cicho i spokojnie, aby nie przeszkadzać innymi czytelnikom.

Prawa i obowiązki użytkowników

Internetowego Centrum Multimedialnego:

 1. Opiekunem Internetowego Centrum Multimedialnego jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej – z wyjątkiem przerw.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy zgłosić się do opiekuna ICM i wpisać się
  do zeszytu.
 5. Przy jednym stanowisku mogą pracować jednocześnie dwie osoby.
 6. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 7. Wszelkie usterki, uszkodzenia, nieprawidłowości w działaniu sprzętu użytkownik
  ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 8. Podczas pracy na stanowisku komputerowym należy zachować ciszę, umożliwiając pracę innym użytkownikom biblioteki.
 9. Z nagrywarki CD-ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna ICM.
 10. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz,
  a korzystanie z niego jest odpłatne.
 11. Za szkody wyrządzone w wyniku nieumyślnego działania odpowiada użytkownik.
 12. W ICM obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, jedzenia i picia.
 13. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pouczony lub pozbawiony prawa korzystania z ICM na określony czas wskazany przez opiekuna.
 14. Zabrania się :
 • używania własnych dyskietek, płyt;
 • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
 • instalowania programów oraz komunikatorów internetowych,
 • wysyłania wiadomości SMS,
 • korzystania ze stron internetowych upowszechniających przemoc
  i pornografię.

 

Nagrody czytelnicze:

KLASY I-III:

Uczeń, który czyta systematycznie książki (minimum 3 książki w miesiącu) otrzymuje
na koniec roku szkolnego pochwałę oraz dyplom wzorowego czytelnika.

KLASY IV-VI:

Uczeń, który czyta systematycznie książki:

– przynajmniej 6 książek w semestrze – otrzymuje +5pkt,

– przynajmniej 10 książek w semestrze – otrzymuje +10pkt.

Uczeń, który czyta systematycznie książki i wypożyczył w ciągu roku szkolnego przynajmniej 15 książek otrzymuje dyplom wzorowego czytelnika.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.