Regulamin świetlicy – A

Regulamin pracy świetlicy

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp.

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców w wyznaczonych terminach wypełnionej Karty zapisu.

 1. Świetlica jest czynna w godz. 6:45 -16:00.

 2. Zapisów do świetlicy dokonuje nauczyciel na podstawie złożonych dokumentów.

 3. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu podczas pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka
  w świetlicy może mieć wpływ na ocenę z zachowania.

 4. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

 5. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły i dobrowolnych wpłat rodziców w wysokości 30 zł na jeden semestr.

 6. W przypadku nie uiszczenia wpłaty obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest przyniesienie wyprawki, której zawartość określa wychowawca świetlicy.

 7. Pozyskane środki finansowe przeznacza się na materiały papiernicze, plastyczne, gry dydaktyczne, upominki i nagrody dla uczestników świetlicy.

 8. W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy ( w szczególności dotyczy to numerów telefonów rodziców/opiekunów).

 9. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dziecko obecne na lekcjach, które nie zgłosiło się do świetlicy.

 10. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odebrać dziecko do godz. 16:00.

 11. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy oraz braku kontaktu
  z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko będzie przekazane pod opiekę odpowiedniego organu.

 12. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów.

 13. Zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, urządzeń typu MP3, PSP, tabletów i innych elektronicznych zabawek.

 14. W szczególnych przypadkach rodzic może kontaktować się z dzieckiem dzwoniąc do sekretariatu.

 15. Nie zastosowanie się po poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu, w szczególności nie odebranie dziecka na czas skutkować będzie skreśleniem z listy wychowanków świetlicy.