Rok szkolny 2018/2019

Regulamin konkursu na film krótkometrażowy dla kl. 4-8

„Moja pasja…”

Zasady uczestnictwa:
1) Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 4-8 i ich rodziców (praca zespołowa)
2) Każdy uczestnik może oddać jedną pracę konkursową.
3) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z filmem prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów:
 • karta uczestnika, którą wypełnia autor filmu, a podpisuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika wyrażając zgodę na udział w konkursie oraz w przypadku wygranej, opublikowanie materiału na stronie szkoły w celach promocyjnych.
Celem konkursu jest:
– zwiększenie wiedzy oraz ukształtowanie świadomości uczniów
o rozsądnych sposobach spędzania czasu wolnego,
– kształtowanie umiejętności selekcji informacji i  korzystania
z różnorodnych źródeł,
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej podczas posługiwania się sprzętem elektronicznym,
– próba zapoznania uczniów z pracą reżysera, scenarzysty.
 • Praca konkursowa:
1) Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R, jedną pracę  konkursową, którego czas projekcji trwa maksymalnie do 15 minut;
2) Film musi zawierać następujące parametry:
 1. a) rozdzielczość: dowolna,
 2. b) dopuszczalny format: AVI, MP4, WMV,
 3. c) maksymalny rozmiar filmu:  musi zmieścić się na jednej płycie DVD (4,7 GB), albo dostarczony na dysku przenośnym.
3) Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. filmu reportażowego, teledysku) oraz technice (np. animacji) z wykorzystaniem dowolnego sprzętu (telefon, aparat, kamera);
4) Film nie może naruszać praw autorskich oraz praw do prywatności osób trzecich.
5)Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 1. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 31 stycznia 2019 r. (plik musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz klasą).
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 lutego 2019r.
 3. Ocenie będzie podlegać:
– prezentacja tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
– oryginalne ujęcie tematu,
– estetyka i efekt wizualny,
– poprawność językowa,
– techniczna poprawność wykonania.
 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami.
 3. Z konkursu wykluczone będą prace kopiowane.