Konkurs biblioteczny dla kl. I-VIII pt. „Mapa Szwecji”

W ramach udziału w akcji „Miasta, Miasta” organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim postanowiliśmy zaprosić Was do udziału w konkursie pt. „Mapa Szwecji”.

I. Cel konkursu:

  • promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
    i młodzieży;
  • poznanie kultury, tradycji oraz zabytków innego kraju,
  • zaangażowanie uczniów w akcję regionalną,
  • promocja regionu,
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – uczniowie klas I-III
II kategoria – uczniowie klas IV –VI
III kategoria – uczniowie klas VII -VIII

3. Tematyka konkursu: tematyka konkursu winna koncentrować się wokół hasła „Mapa Szwecji”. 

Należy przedstawić w ciekawy i estetyczny sposób mapę Szwecji.

Kontury mapy muszą oddawać rzeczywisty kształt kraju.

Do mapy dopisać/ dołączyć ciekawe informacje dotyczące Szwecji (tj. kultura, literatura, jedzenie, historia, zabytki, atrakcje, filmy, seriale itp.)

4. Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa.

5. Forma i technika pracy: dowolna.
6. Praca konkursowa powinna być podpisana.
7. Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 18 maja 2022r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 19 maja 2022 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
8. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– walory artystyczne,
– warsztat pracy,
– interpretacja własna.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

10. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 18 maja 2022 r., na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim:

b.szkolnasp4@gmail.com

11.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania.

12.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.

13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.

14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Joanna Freliga

Dodaj komentarz