Noc Bibliotek – A

REGULAMIN NOCY BIBLIOTEK
 1. Noc w  Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza zwana dalej Nocą Bibliotek  jest ogólnopolskim wydarzeniem kulturalno-oświatowym skierowanym do Pomocników Biblioteki kl.6 i 7 oraz zgłoszonej społeczności lokalnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim. 
 2. Noc Bibliotek  ma realizować cele: wychowawcze, rekreacyjne, integracyjne, edukacyjne oraz promujące czytelnictwo wśród młodzieży. 
 3. Na terenie Szkoły podczas Nocy Bibliotek równolegle z Regulaminem Nocy Bibliotek obowiązuje Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza.
 4. Noc Bibliotek odbędzie się 11 października 2019r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim (parter budynku).
 5. Wydarzenie rozpocznie się 11 października br. o 19.00, a zakończy się
  12 października br. o godz. 09.30. 
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek. Zakazane są napoje energetyczne. 
 7. Organizator zabrania przynoszenia fajerwerków (petard), napojów w szkle, rolek, łyżworolek, rowerów, hulajnóg, deskorolek, perfumów, slimów, ostrych przedmiotów. 
 8. W przypadku niestosowania się do poleceń nauczyciela-bibliotekarza, nieprzestrzegania obowiązujących zasad przez uczestnika Nocy Bibliotek, opiekun powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych), którzy są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka ze Szkoły. 
 9. Liczba uczestników: max. 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wstępne eliminacje – Bonus Biblioteczny. 
 10. Uczestnikami Nocy Bibliotek mogą być uczniowie kl. 6 i 7, należący do grona Pomocników Biblioteki, którzy przeszli wstępne eliminacje – Bonusu Bibliotecznego ( min.5 kolorowych piór). 
 11. Uczestnikiem może być osoba spoza szkoły, ale tylko i wyłącznie jeżeli należy do społeczności lokalnej, bądź należała do grona Pomocników Biblioteki w latach ubiegłych.
 12. W przypadku dzieci ze stwierdzonymi trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami zachowania, zagrażającymi bezpieczeństwu własnemu i/lub innych dzieci opiekun wydarzenia podejmuje decyzję o udziale dziecka w wydarzeniu we współpracy z wychowawcą oraz rodzicami. 
 13. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie:
  1. jedną karimatę, 
  2. śpiwór/koc
  3. poduszkę,
  4. wygodne ubranie,
  5. obuwie zamienne (wygodne),
  6. grę planszową bądź edukacyjną, 
  7. szalik lub chustę do zakrycia oczu,
  8. ewentualnie materac.
 14. Organizator zapewnia uczestnikom nieograniczony dostęp do ciepłych napojów.
 15. Każdy uczestnik wydarzenia powinien przybyć do szkoły na wyznaczoną przez Organizatora godzinę.
 16. Rodzice uczniów są zobowiązani do przyprowadzenia uczniów do szkoły na wyznaczoną godzinę oraz zapewnić bezpieczny powrót dzieci do domu. 
 17. Uczestnik Nocy Bibliotek nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego w czasie trwania wydarzenia. 
 18. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, uczeń może opuścić szkołę wcześniej niż o wyznaczonej godzinie zakończenia Nocy Bibliotek tylko i wyłącznie, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun (bądź potwierdzi odbiór dziecka pisemnie).
 19. Podczas Nocy Bibliotek zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób z zewnątrz. 
 20. Poruszanie się po szkole może odbywać się tylko pod opieką opiekunów.  
 21. Za zniszczenia mienia szkoły podczas Nocy Bibliotek odpowiadają finansowo rodzice/prawni opiekunowie sprawcy.
 22. Pełną odpowiedzialność za cenne przedmioty wniesione przez ucznia na teren Szkoły podczas Nocy Bibliotek bierze uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zagubione cenne rzeczy.
 23. Każdy uczestnik Nocy Bibliotek zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz respektowania Statutu Szkoły. 
 24. Zakwalifikowani do Nocy Bibliotek, którzy chcą wziąć udział w akcji muszą dostarczyć do biblioteki szkolnej, pisemną zgodę rodziców/opiekunów do dn. 09.10.2019r. (załącznik nr 1 – zgoda).
 25. Organizatorem Nocy Bibliotek jest nauczyciel-bibliotekarz. Praca organizatora jest wykonywana dobrowolnie i odbywa się bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 26. Organizator jest zobowiązany do:
  1. przedstawienia dyrektorowi, uczniom i rodzicom programu Nocy Bibliotek.
  2. poinformowania kierownika gospodarczego o organizacji imprezy (najpóźniej na trzy dni przed jej terminem).
 27. Organizator i uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do uporządkowanie wykorzystywanych pomieszczeń (naczynia jednorazowe, opakowania itp. winny być włożone do worków na śmieci i wyniesione, a używane sprzęty ustawione na miejsca i wyłączone. 
 28. Dzieci musi odebrać rodzic / prawny opiekun 12 października br. w godz. 9.00-9.30. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do dostarczenia zgody na samodzielny powrót dziecka (załącznik nr 3). 
 29. W trakcie trwania Nocy bibliotek istnieje możliwość zamówienia jedzenie z miejscowego lokalu (np. pizzeria). W tym celu uczestnicy wraz z organizatorem wnoszą umowną składkę w wysokości 30 złotych do nauczyciela-bibliotekarza. W kwocie zostanie ujęty ciepły posiłek, napoje oraz śniadanie w dniu następnym. Składka dotyczy osób zainteresowanych i wyłącznie rodzic podejmuje ostateczną decyzję. (załącznik nr. 4)
 30. Jeśli rodzic nie wyrazi zgody na powyższą propozycję, to oczywiście dziecko nie korzysta z zaproponowanej przez nauczyciela oferty. 
 31. Rodzice uczniów wyraziwszy zgodę na zorganizowanie wspólnego posiłku proszeni są o wypełnienie druku, w którym wskażą wybrany lokal z podanych propozycji oraz danie, na które ma zostać zamówione dla ich dziecka.  Usprawni to dokonywanie zamówienia w dniu wydarzenia. 
 32. W przypadku uczniów, u których stwierdzono alergię, bądź nie uiszczający wpłaty (patrz pkt 29), rodzice proszeni są o zapewnienie podstawowego wyżywienia swoim dzieciom na czas Nocy Bibliotek.   
 33. Wszelkie zgody dostarczamy do 09.10.2019r. wraz z ewentualnymi składkami. 
 34. Nauczyciel-bibliotekarz jest zobowiązany do zbierania dokumentacji o dokonywanych zakupach oraz ich gromadzenia, aby móc udostępnić je rodzicom uczestników po wydarzeniu. 
 35. W przypadku otrzymania reszty ze składek, pieniądze zostaną zsumowane i zwrócone w równej kwocie każdemu uczestnikowi. 
 36. Każdy rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela prowadzącego dane wydarzenie o wszelkich alergiach dziecka (załącznik nr 5).
 37. Organizator ma prawo do uszczegółowienia regulaminu Nocy Bibliotek.
 38. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Nocy Bibliotek. 
 39. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim. 
 40. Dodatkowe informacji udziela nauczyciel-bibliotekarz w godzinach pracy biblioteki oraz poprzez dziennik elektroniczny (librus).