Konkurs informatyczny „Na luzie z lekturą obowiązkową” dla kl.5-8

I. Cel konkursu:
– rozwijanie umiejętności informatycznych,
– utrwalanie wiadomości z lektur szkolnych,
– popularyzacja kreatywności i wyobraźni uczestników,
– zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
– wykorzystanie w praktyce pracy z programem biurowym.
II. Zasady uczestnictwa:
1. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Konkurs obejmuje dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas V –VI
II kategoria – uczniowie klas VII -VIII
3. Tematyka konkursu: tematyka konkursu winna koncentrować się wokół tematu pracy konkursowej „Na luzie z lekturą obowiązkową”
4.Pracę należy wykonać w programie biurowym PowerPoint lub z poziomu własnego dysku Google (Prezentacje Google).
5.Prezentacja powinna składać się z maksymalnie 10 slajdów.
6.Plik konkursowy powinien być podpisany imię_nazwisko_klasa.
7. Prace należy przesłać do dnia 27 maja 2022r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 maja 2022 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
8. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– walory artystyczne (animacja, przejścia),
– warsztat pracy,
– poprawność językowa,
– interpretacja własna.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
10. Prace konkursowe należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 27 maja 2022 r., na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim:
b.szkolnasp4@gmail.com
11.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania oraz dodatkową ocenę z informatyki.
12.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs praca jest jego autorstwa.
14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Joanna Freliga

Dodaj komentarz