„Serce czytelnika” – konkurs biblioteczny dla kl. I – VIII

W ramach udziału w akcji ogólnopolskiej „Czytamy z sercem” II edycja nasza biblioteka szkolna organizuje konkurs dla kl. I – VIII.
I. Cel konkursu:
– promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;
– rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży;
– poszerzanie wiedzy na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób i symbolik.
– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,- rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.
II. Zasady uczestnictwa:
1. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas I-III
II kategoria – uczniowie klas IV –VI
III kategoria – uczniowie klas VII -VIII
3. Tematyka konkursu: należy przedstawić w ciekawy i estetyczny sposób serce czytelnika.
4. Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa.
5. Forma i technika pracy: dowolna.
6. Praca konkursowa powinna być podpisana.
7. Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 28 września 2022r na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim:
b.szkolnasp4@gmail.com.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty 29 września 2022 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
8. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– walory artystyczne,
– warsztat pracy,
– interpretacja własna.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
10.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania.
11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
12.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.
13.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
14.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.
Joanna Freliga

Dodaj komentarz