Zilustruj wiersz Wisławy Szymborskiej – konkurs biblioteczny dla kl.IV-VIII

W związku z udziałem w projekcie ogólnopolskim „Mistrzyni Szymborska” serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursie.

I. Cel konkursu:

  • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
    i młodzieży;
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,

II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkurs obejmuje kategorię:

  • plastyczno-techniczną

3. Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz tytuł wybranego wiersza.

4. Forma i technika pracy: dowolna.
5. Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranego wiersza twórczości Wisławy Szymborskiej.

6. Wiersze do wyboru:

„Perspektywa” W. Szymborska

Minęli się jak obcy,
bez gestu i słowa,
ona w drodze do sklepu,
on do samochodu.
 
Może w popłochu
albo roztargnieniu
albo niepamiętaniu,
że przez krótki czas
kochali się na zawsze. 

Nie ma zresztą gwarancji,
że to byli oni.                                                                                                                     
Może z daleka tak,
a z bliska wcale. 

Zobaczyłam ich z okna,
a kto patrzy z góry,
ten najłatwiej się myli.

Ona zniknęła za szklanymi drzwiami,
on siadł za kierownicą
i szybko odjechał.
Czyli nic się nie stało
nawet jeśli stało. 

A ja, tylko przez moment
pewna, co widziałam,
próbuję teraz w przygodnym wierszyku
wmawiać Wam, Czytelnikom,
że to było smutne.

 

„Nic dwa razy” W. Szymborska

Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny.

Choć­by­śmy ucznia­mi byli
naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,
nie bę­dzie­my re­pe­to­wać
żad­nej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.

Wczo­raj, kie­dy two­je imię
ktoś wy­mó­wił przy mnie gło­śno,
tak mi było, jak­by róża
przez otwar­te wpa­dła okno.

Dziś, kie­dy je­ste­śmy ra­zem,
od­wró­ci­łam twarz ku ścia­nie.
Róża? Jak wy­glą­da róża?
Czy to kwiat? A może ka­mień?

Cze­mu ty się, zła go­dzi­no,
z nie­po­trzeb­nym mie­szasz lę­kiem?
Je­steś – a więc mu­sisz mi­nąć.
Mi­niesz – a więc to jest pięk­ne.

Uśmiech­nię­ci, współ­o­bję­ci
spró­bu­je­my szu­kać zgo­dy,
choć róż­ni­my się od sie­bie
jak dwie kro­ple czy­stej wody.

 

„Kot w pustym mieszkaniu” W. Szymborska

Umrzeć – tego się nie robi kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła.

Coś sie tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.

Do wszystkich szaf sie zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.
O żadnych skoków pisków na początek.

 

6. Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 26 stycznia 2023r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 27 stycznia 2023 r. wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
7. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– oryginalność,
– walory artystyczne,
– warsztat pracy,
– interpretacja własna.
8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

9. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim: b.szkolnasp4@gmail.com

10.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania (Nagrody: I miejsce – 10 p.; II miejsce – 8 p., III miejsce – 6 p.). Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie. Za udział kl.1-3 (2 pkt.).

11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.

12.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.

13.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

14.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Dodaj komentarz